DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU CÔNG VIỆC PENDING

  • Số lượng request pending theo nhóm phụ trách

Request_Pending

  • Link form request & confirm

Truy cập đường dẫn sau để gửi thông tin yêu cầu: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để gửi thông tin xác nhận kết quả: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để xem và tải thông tin tổng hợp về tất cả các request: TẠI ĐÂY

Tải về theo hình ảnh hướng dẫn sau

  • Danh sách chi tiết các yêu cầu công việc pending

Request_Form

Xác nhận danh sách bên dưới về hạng mục cần xác nhận kết quả và click vào nội dung KEY để copy KEY tương ứng (Paste vào form xác nhận. Hệ thống sẽ update theo Key đã chọn để cập nhật kết quả)

Viết một bình luận