DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC 5S CẦN CẢI TIẾN

Link form

Truy cập đường dẫn sau để gửi các thông tin về tình trạng lỗi 5S phát sinh: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để cập nhật thông tin cải tiến về tình trạng lỗi 5S phát sinh: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để xem thông tin tổng hợp về tình trạng 5S trong 30 ngày gần nhất: TẠI ĐÂY

Xác nhận danh sách hạng mục cần cải tiến và click icon copy để copy KEY tương ứng của hạng mục tương ứng (khi submit báo cáo cải tiến cho hạng mục này. Hệ thống sẽ update theo Key đã chọn để cập nhật kết quả cải tiến)

List_5S_Pending

Viết một bình luận