DANH SÁCH GHI NHẬN CÁC Ý TƯỞNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN ĐÃ TRIỂN KHAI

Link form

Truy cập đường dẫn sau để gửi các ý tưởng hoặc hoạt động cải tiến: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để xem thông tin chi tiết về các cải tiến đã gửi: TẠI ĐÂY

Tải file về và sử dụng trên excel theo hướng dẫn bên dưới (tham khảo sheet “Kaizen_Confirmation” để xem đóng góp của mỗi cá nhân)

Viết một bình luận