GIỚI THIỆU CÁC FILE TỔNG HỢP THÔNG TIN HÀNG NGÀY TẠI SUNPLA

Do khối lượng thông tin hàng ngày rất lớn, cần có công cụ để tổng hợp lại để thống kê và phân tích. Bước đầu sẽ tiến hành tự động tổng hợp một số thông tin cơ bản để kiểm soát kết quả chung về công việc hàng ngày cũng như các chỉ số theo … Đọc tiếp