KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC VÀ DUNG SAI (GD&T)

GD&T Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) là “ngôn ngữ biểu tượng” phổ biến (universal language of symbol) trong lĩnh vực đo lường. Nó giống như biển báo đường bộ, giúp cho mọi người nhận diện và điều hướng khi tham gia giao thông. Dựa vào các biểu tượng thể hiện kích thước hình học và … Đọc tiếp