THINK AND GROW RICK – “NHỮNG PHẨM CHẤT CHỦ YẾU CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO”

Lang thang khi đọc cuốn Think and grow rick (Nghĩ giàu và làm giàu), thấy có nội dung về các phẩm chất của người lãnh đạo khá hay và mình cảm thấy rất đúng nên note lại để chia sẻ. Dưới đây là những phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo Lòng dũng cảm … Đọc tiếp