LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P5 – NGUYÊN TẮC VÀ TƯ DUY TRONG CẢI TIẾN)

Có nhiều công ty có những cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực cải tiến, nhưng công ty vẫn không thu được nhiều kết quả cải tiến. Để có được kết quả, cần phải xây dựng văn hóa cải tiến cho toàn thể công ty. Cũng giống như 5S, bạn có … Đọc tiếp