(MẸO VẶT) RÀ SOÁT THÔNG TIN BẰNG CHỨC NĂNG SEARCH VÀ FILTER

Với ứng dụng quản lý thông tin sản xuất. Theo đúng quy định đặt ra, kế hoạch chỉ định giải trình nguyên nhân không đạt năng suất bằng cách đặt lựa chọn “Yes” khi cập nhật kết quả sản xuất. Khi đó giao diện kết “thông tin KHSX” sẽ hiển thị cột yêu cầu giải … Đọc tiếp